<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, October 24, 2007

Rufa Mae Quinto, pinatawad na si Erik

TINAWAGAN kami ni Erik Santos dahil “guilty na guilty” siya sa “pagkalimot” niya sa pag-acknowledge ng presence ni Rufa Mae Quinto nu’ng concert niya sa Araneta Coliseum.

“Alam mo naman, Kuya, panay ang tingin ko sa puwesto niya, ’di ba? Lahat halos, nabati ko na, pati ikaw at si Jobert Sucaldito, nabati ko na rin.

“Tapos, of all people, siya pa ang nakalimutan ko. Kaya nga nu’ng kausap ko siya, iyak siya nang iyak, eh. Humingi na ’ko ng sorry sa kanya at pinatawad naman niya ’ko.

“Sabi ko sa kanya, I’ll make it up to her, sobrang hiyang-hiya ako sa kanya. Alam ng Diyos, hindi ko sinasadya ’yon.

“Nawala na rin ako sa sarili ko, dahil sobrang ang dami ng taong nanood, despite the fact na may mga bomb threat pa, ’di ba?

“Pakisabi sa mga nanood at sumuporta, maraming-maraming salamat sa kanila. At kay P-Chi, I’m very, very sorry!” [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites