<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, October 29, 2007

StarStruck member, nagpapabugaw?

BLIND item: Bumaba na ang presyo ng isang StarStruck member kung papatol siya sa bading.

Kung dati’y mabili siya sa P10,000, ngayon ay keri na kung P5,000 lang ang pera mo.

Sabi ng mga bading na nakausap namin, para ka lang daw nakikipag-sex sa isang bangkay, dahil Laila Dee (as in nakalaylay lang sa kama) ang kanyang drama sa kama.

Humahalik din daw sa labi, pero hindi torrid. Teka, ’di ba, nagdedenay pa ang batang ito na siya’y pumapatol? At hindi rin daw totoong nagpapabugaw siya?

Gano’n? Naku, itanong kaya natin sa kanyang kapitbahay sa “next door” lang kung gaano katotoo ito bago tayo maniwala, ha? [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites