<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, November 25, 2007

Cristine Reyes at Carlene Aguilar meeting sa Hotel Rembrandt

Nagulat ang GMA Artists Center nang nakita nilang may TV coverage ang pagbabati nina Cristine Reyes at Carlene Aguilar noong Biyernes nang hapon sa Hotel Rembrandt.

Ang akala nila ay walang media na nakaalam sa pagkikita ng dalawa kaya nabigla ang GMA Artists Center nang nandoon ang mga taga-The Buzz na kumukuha sa pagdating ni Cristine.

Nagulantang ang mga taga-The Buzz nang magdatingan na ang iba pang mga TV crew para kunan ang pagbabating iyun.

Nagtatalak ang isang staff ng The Buzz at pinigilan ang pagkuha ng ilang TV crew dahil ang alam nila, exclusive coverage iyun.

Kumuha sila ng isang kuwarto sa Rembrandt Hotel para masolo nila ang pagtatagpo nina Cristine at Carlene.

Mabilis na kumalat ang balita kaya parang nakahinga raw nang maluwag si Cristine nang nakita niyang dumarating na ang crew ng GMA 7.

Hindi masisisi ang taga-The Buzz na magwala dahil sa kanila dapat iyun. Nagbayad sila ng kuwarto sa Rembrandt, pagkatapos, napakinabangan ng iba pang mga TV program ang pangyayari.

Nakakabaliw na ang matinding network war na ito.

Pati personal at pribadong tagpo ay pinag-aawayan na ng mga magkakalabang programa.

Si Ara Mina ay nagulat din nang nalaman niyang may TV coverage ang pagbabati nina Cristine at Carlene.

Syanga pala, iuurong na ni Cristine ang reklamong idinulog niya sa korte laban kay Carlene. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites