<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, November 29, 2007

Isabel Oli at Paolo Contis updates

Tungkol pa rin sa relasyon kay Isabel Oli ang madalas na itinatanong kay Paolo Contis.

Paulit-ulit niya itong sinasagot na okay sila at lalong tumitibay ang kanilang relasyon.

Sa ipinapatayong bahay ni Paolo sa Quezon City, tumutulong na raw si Isabel sa pagpaplano.

Marami itong isina-suggest para sa ikagaganda ng bahay.

Parang sa kanilang dalawa itong bahay dahil pinapakialaman na rin daw ni Isabel. Kaya parang ganun na nga ang dating, para na rin kay Isabel ang bahay na ipinapatayo ng aktor.

Aminado si Paolo na pinag-uusapan na nila ang kasal pero wala pang date o ano pang ibang detalye.

Ilang beses nang sinasabi ni Paolo na si Isabel na sana ang babaeng pakakasalan niya at makakasama habang buhay. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites