<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, November 23, 2007

Jopay, naanakan ni Bong?

Kinumusta namin si Ms. Lani Mercado nang maki-table siya sa amin.

Napag-usapan namin ang exclusive interview nila ni Sen. Bong sa December 2007 issue ng YES! magazine.

Natawa kami sa pabirong initial reaction ni Ms. Lani nang tanungin namin siya tungkol sa naturang interview. Nu’ng magseryoso na siya ay nasabi niya sa aming may kopya sila ng bagong isyu ng YES! magazine sa bahay nila at medyo nag-aalala siya sa tatlong nakababatang anak niya ‘pag nabasa ito.

Inamin niya sa amin na may isang partikular na item sa article na ‘yon na sinulat ng YES! editor na si Ms. Jo-Ann Maglipon na hindi alam ng kanyang mga anak, at ‘yun ang kanyang inaalala.

Sina Bryan, Jolo at Inah ay alam na raw ang bagay na ‘yon at naiintindihan na ng mga ito, pero ‘yung tatlong mas bagets na sina Gianna, Loudette at Ram ay walang kaaalam-alam tungkol dito.

Dayalog sa amin ni Ms. Lani, ‘pag nabasa ‘yon ng mga bagets at nagtanong ang mga ito tungkol doon ay kakausapin niya ang mga bata pero ang pauupuin niya at hahayaang magpaliwanag ng lahat-lahat sa mga bata ay si Sen. Bong.

Kahit tumanggi si Ms. Lani na sabihin sa amin kung ano ‘yung isang item na ‘yon na tinutukoy niya, obviously ay ito ‘yung bahagi ng article na nabanggit ni Ms. Jo-Ann na ang dating beauty queen na si Josephine ‘Jopay’ Canonizado (aka Josephine Ortiz) ‘yung bagong babae na nagkaroon ng anak si Bong.

Matagal nang bina-blind item ni Dolly Anne Carvajal sa kanyang broadsheet column ang tungkol sa relasyon at pagkakaroon ng anak nina Bong at Jopay, pero ngayon ay deretsahan na itong pinangalanan at pinag-usapan sa nasabing magasin. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites