<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, November 20, 2007

Ken Chu walang star complex

NOTHING but praises para sa Asian superstar na si Ken Chu ang mga direktor at co-star niya sa GMA Films at Ignite Media joint venture na Batanes.

Ayon kina Direk Adolf Alix Jr. at Dave Hukom, nu’ng una’y hindi nila alam kung paano iha-handle si Ken considering his stature bilang sikat na miyembro ng grupong F4 ng Meteor Garden.

Pero, laking gulat nila nang ma-realize na down to earth ito’t walang star complex habang nagsu-shoot.

Tahimik daw ito most of the time, pero matamang nakikinig at sumusunod sa instructions at nagpakita pa ng concern nang muntik silang gahulin sa oras ng pagtatrabaho.

Maging ang 12-hour work per day na kondisyones ng management outfit nito’y hindi nasunod, pero nanatili pa ring supportive sa fellow workers.

First week of December nakatakdang bumalik ng ’Pinas ang aktor para tumulong sa promo ng Batanes kasama ang leading lady na si Iza Calzado.
[source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites