<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, November 26, 2007

Pinoy stuntmen, napasaya ni Pacman

Marami raw nabigyan ng trabaho ang world boxing champion at nangako pang kukunin uli sila sa mga susunod nitong pelikula.

Natutuwa ang mga stuntman dahil feeling nila, ’yung misyong naiwan ng yumaong Da King Fernando Poe Jr. ay ipinagpapatuloy ni Pacman. Maging si Direk Jose “Kaka” Balagtas at ang iba pang directors sa Escolta noon ay mabibigyan ng movie assignments ni Pacquiao.

May rason silang matuwa, lalo na ngayong nalalapit na ang Pasko. At least, hindi na sila jobless, kaya dapat nating tulungan si Manny at huwag nang intrigahin o gamitin sa mga issue para lang mapag-usapan. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites