<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, December 29, 2007

Jennylyn Mercado pambayad-utang ng manager nila ni Angel

SA nakikita namin, talagang nakalagay na sa peligro ang career niyang si Jennylyn Mercado.

Inamin-amin pa kasi niyang gusto niyang lumipat sa Channel 2.

Gumawa pa sila ng sulat na pakawalan na siya ng kanyang home network kung wala rin lang magandang project na maibibigay sa kanya.

Natural lang ang ginawa ng Channel . Ginamit nila ang kanilang sole option para pahabain ng isang taon pa ang kanyang kontrata. At ano pa nga ba ang mangyayari sa loob ng isang taong iyon?

Sa nakikita namin, si Jennylyn ang lumalabas ngayong pambayad-utang dahil sa kawalang utang na loob ni Angel Locsin sa nagpalaki sa kanyang GMA-7. Galit ang Kapuso sa manager nila. Walang duda iyon, kaya nga ni ayaw nila itong kausapin.

Kaya sino nga ba ang babagsakan ng lahat ng galit? Natural ang naiwan sa Siyete na si Jennylyn. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites