<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, December 28, 2007

Jolo Revilla dumadalaw kay Lovi Poe

BAGO mag-Pasko ay nakita ng isang staff ng Zaido si Jolo Revilla na dumadalaw kay Lovi Poe sa set sa Tagaytay.

Sabi ng staff, anim na oras nagbabad si Jolo sa set. At marami itong dalang pagkain for Lovi.

Matiyaga si Jolo na naghintay habang kinukunan si Lovi. At nang matapos masayang hinarap ni Lovi si Jolo. Wala raw dull moments kapag magkausap ang dalawa.

Si Jolo na kaya ang magiging first boyfriend ni Lovi? Kasi, sina Cogie Domingo at Prince Stefan ay hanggang ligaw lang sa da-laga.

Sa Zaido, si Lovi ay lumalabas na roving reporter ng isang newspaper. Kinukober niya ang mga pakikipagsagupa sa masasama ng grupo ng Zaido kaya nagkakilala sila ni Zaido Green (Marky Cielo).

Mas maraming labanan ang nagaganap sa Za-ido dahil ang kanilang mga kalaban ay higit pang nagiging makapangyarihan. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites