<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, December 30, 2007

Patrick Garcia, online casino ang bisyo?

Idinenay ni Patrick Garcia ang sinulat ng kasa­mang Ronnie Carrasco na nagsangla siya ng cellphone para maipangtustos sa kanyang bisyong pagsusugal. Kinausap ng manager ni Jennylyn Mercado na si Becky Aguila si Patrick dahil sa diumano’y naiwanang mensahe ng dalaga sa cellphone na hindi nabura ng aktor, pero nagdenay si Patrick, wala raw siyang isinasanlang cellphone.

May malalim kaming nalalaman tungkol sa isyung ito, isa kami sa mga hindi maaaring pagsinu­nga­­­lingan ni Patrick, dahil ang mundong matagal na niyang iniikutan nang maghapon at magdamag ay pinasok na rin namin nitong mga huling araw.

Noon pa namin nababasa at naririnig ang mga pagkakaila ni Patrick kahit pa napakarami nang nag­papatotoo na lagi siyang laman ng on-line casino, pinalalabas niyang nag-iimbento lang ang mga kababayan nating nagsasabi na palagi siyang laman ng sugalan, kaya isang araw ay nagdesis­yon kaming sumama sa kasamang Jobert Sucal­dito para patunayan sa aming sarili kung ano ang totoo.

Ilang araw pa lang kaming sumasama kay Jobert ay napakarami na naming nadiskubre, hindi lang cellphone ang isinasanla ni Patrick kapag kinakapos na siya ng puhunan sa pagsusugal, pati iPOD at iba pang mga personal niyang kagamitan ay ipineprenda rin niya na kadalasan ay hindi na niya natu­tubos pa.

Nasusuyod ni Patrick at ng kanyang tropa ang halos lahat ng on-line casino, balitang-balita ang kanyang pananalo paminsan-minsan at madalas na pagkatalo, kaya lagi siyang nangangailangan ng pera.

Hanggang sa Bulacan at sa Tagaytay ay nakararating si Patrick sa pagsu­su­gal, isang impormante ang nagkuwento sa amin na hindi makabalik-balik si Patrick sa isang bayan sa Bulacan na malapit lang sa Maynila, dahil meron siyang iniwanang utang dun.

“Itinatanong siya sa akin nung may-ari ng on-line gaming kung kakilala ko siya at kung nagkikita kami ni Patrick, meron daw kasi siyang utang dun nung lumaro siya, hindi pa niya nababayaran hanggang ngayon,” sabi sa amin ng isang aktor.

Si Patrick din ang batang aktor na nasulat na minsan ay nakita ng mga nasa on-line casino sa bandang Ortigas na natutulog sa sahig, nagtatalo ang mga nandun kung sumobra lang ang puyat niya sa pagsusugal, kaya hindi na siya nakaabot pa sa kanyang tirahan para dun matulog. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites