<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, December 25, 2007

Walk of Fame ginagawan ng issue

Ayoko sanang magalit dahil Pasko pero, may mga tao na hindi nangingilin kahit Pasko.

May mga nagti-text sa akin para lamang magreklamo, mangulit kung bakit hindi pa nalalagay sa Walk of Fame ang iniidolo nilang artista. Kung maganda ang pagtatanong, sinasagot ko naman ng mahusay. Sinasabi ko na hindi ko mapagsasabay-sabay ang mga artista. Lubhang napakarami nila at mahal bawat isang pangalan na inilalagay, walang sponsor.

May mga naglalagay pa ng malisya porke hindi ang gusto nila ang nailalagay, nagtatanong ng criteria, nagbibintang na mayroon akong pinapaboran.

Muli, uulitin ko, una-una lang dito. Basta kung makakaya ng bulsa ko, pinagha­halo ko ang mga artista nung araw at ngayon.

Meron pa ngang nagtatanong kung bakit hindi ko isinasali ang sarili ko. Sabi ko na lang hindi ko naisip ang Walk of Fame para sa sarili ko. Tulong ko ito sa industriya ng pelikula, sa mga artista para mabigyang parangal sila sa kanilang ginagawa, at para kahit mawala na sila ay mayroong magsisilbing tagapagpaalala ng kanilang naging ambag sa pagpapasaya sa mga tao. Yun lang! [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites