<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, January 25, 2008

Angelika dela Cruz nagka-amnesia kay Keempee

HINDI raw maalala ni Angelika dela Cruz na nagkaroon sila ng kaugna-yan noon ni Keempee de Leon nung time na nagtatrabaho pa siya sa GMA7 bilang teenager.

Naganap ang pagdidenay na ito ni Angelika sa taping ng Kung Ako Ikaw sa Amadeo, Cavite nang maging celebrity guest ang aktres na nagbabalik-Kapuso.

Nagkita sina Angelika at Keempee sa taping at hindi maalis na tuksuhin ang dalawa. Eh, ano ba talaga kasi ang totoo sa kanila?

Hindi kaya nagka-amnesia lang si Angelika kaya hindi niya matandaan na nagkaroon sila ng kaugna-yan noon ni Keempee?

Tampok din sa episode na ito bilang mga manggagawa ng kape sina Lovi Poe at Patricia Ysmael .
[source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites