<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, January 25, 2008

Bianca King payag gamitin ni Jean

Hindi suplada ang mestisang si Bianca King. Matapang kasi ang pagkamestisa ni Bianca kaya nagpapakamalan siyang suplada.

Hindi pinapatulan ni Bianca si Jean Saburit na nagsabing bad influence siya sa anak nitong si Nicole Anderson.

BIANCA KINGAng mahalaga kay Bianca ay ang pagkakaibi­gan nila ni Nicole.
Bilang respeto sa na­katatanda ay hindi pi­napatulan ni Bianca ang mga patutsada ng ina ni Nicole, kahit pa naaapek­tuhan ang pamilya niya.

Ang pinagkakaabalahan ni Bianca ay ang trabaho niya sa sinenobelang My Only Love (napapanood tuwing ha­pon sa GMA 7 kasama sina Mark Herras, Rhia­n Ramos, Ke­vin Santos, Tess Bomb, Rita Avila at iba pa). Hin­di rin masabi ni Bianca kung ginagamit ang pangalan niya for publicity.

Okay lang sa kanya iyon as long na hindi libelous ang mga pinagsasabi tungkol sa kanya ng ina ni Nicole. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites