<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, January 26, 2008

Hero Angeles pipirma na ng kontrata sa GMA 7

Binigyan na ako ng go signal ng kapatid ni Hero Angeles na si Henry na i-negotiate ito sa Kapuso Network kaya naman iprinisinta ko ito kay Ms. Wilma Galvante, isa sa mga bossing ng GMA 7 at maganda naman ang naging resulta.

Aware si Ms. Wilma sa kakayahan ni Hero at sinabi pa nito na alam daw niya na mahusay itong artista kaya hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa.

Kaya one of these days ay papipirmahin na niya ito sa kontrata. Baka magkaroon ito ng serye.

Natutuwa naman si Hero na mabalikan ang kan­yang pinag-umpisahang trabaho.

Ang maganda kay Hero, bukod sa pagiging isang mahusay na artista ay marunong din itong magsulat ng istorya at mag-direct. Magiging asset siya sa GMA 7. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites