<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, January 31, 2008

Jeremy Marquez hahabul-habol kay Alessandra de Rossi

WALANG sampalang naganap kina Alessandra de Rossi and Jeremy Marquez.

Napakaagang tuma-wag ni Alex sa amin na umiiyak dahil nasaktan si-ya sa naisulat na sinam-pal niya raw si Jeremy sa Davao nang nagkasama sila for the Nivea challenge. Ang pinakamasakit kay Alex, parang pinalabas na siya ang haghaha-bol sa kanyang ex-boyfriend gayung for the past two years since they split up, si Jeremy ang walang tigil sa kaka-text sa kanya para balikan niya.

Hindi rin niya sinampal si Jeremy sa beach, dine-mo ni Alex kung paano ni-ya ginising ang ex-boyfriend nang nakatulog ito sa beach the night prior to the said incident of sampalan.

Alex will never do such publicly at pinatunayan ito ng mismong editor ng Yes Magazine na gumawa ng artikulo sa www.pep.ph. Nasaktan si Alex dahil parang binaligtad siya sa naisulat tungkol sa kanya.

Dahil dito, nagpalit na naman ng number si Alex.
[source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites