<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, January 30, 2008

LJ Reyes walang boobs kaya ayaw mag-pose sa FHM

HINDI na magpu-pose sa FHM si LJ Reyes.

Sa mga naghihintay kung kalian magpapa-sexy ang second First Princess ng StarStruck na isang Amazona ngayon sa pa-patapos ng Zaido Pulis Pangkawalakan, stop hoping anymore dahil hindi na niya ito gagawin.

Ayaw talaga ni LJ na gawin ito noon pa man at maging ng kanyang pamilya kahit pa ang GMA Artist Center na ang nag-suggest nito.

Nagbago na rin ang suhestiyon ng Artist Center, hindi na rin in-advise kay LJ na sundan sina Katrina Halili at Iwa Moto sa pagpapa-sexy.

Biro ni LJ, hindi naman talaga siya makakalaban kina Katrina at Iwa dahil wala siyang boobs. Isa pang biro ng mga kama-anak ni LJ sa States, kung magkano raw ang ibaba-yad ng FHM sa kamaganak nila, tatapatan na lang nila.

Marami ang madi-disappoint sa balitang ito. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites