<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, January 30, 2008

Patrick Garcia nagsawa agad kay Jennylyn Mercado

MUKHANG totoo nga ang mga haka-hakang iiwanan ni Patrick Garcia si Jennylyn Mercado matapos niya itong mabuntis.

Kung dati ay gustong pakasalan ni Patrick si Jennylyn, iba na ang sitwasyon ngayon. Mabuti na lang at napagpayuhan sila na huwag pabigla-bigla sa kanilang desisyon.

Kung sinasabi naman ng ermat ni Patrick na susustentuhan nila si Jennylyn at ang magiging anak nila, pero walang live in, palagay namin ay tama rin na ganun ang nangyari.

Kung magli-live in silang dalawa, ano ang katiyakan na ang nangyari ay hindi na mauulit? Isa pa, magiging masama silang example sa mga kabataan, dahil magsasama sila kahit na hindi kasal.

Oo nga at may anak sila at pinananagutan naman nila pareho iyon, pero mas masama naman kung dahil lamang sa nakalimot silang minsan, eh, kalilimutan nila ang katotohanan na ang pag-aasawa ay mas maraming kakabit na responsibilidad maliban sa pagkakaroon ng anak.

Ang pagkakaroon ng anak ay isang bahagi lamang ng pag-aasawa, hindi iyon lamang ang dahilan ng pagsasama ng dalawang tao.

Isipin ninyo, kung magpapakasal sila dahil lamang sa magkakaroon sila ng anak at dumating ang panahon na maramdaman nila na hindi na pala sila in love sa isa’t isa, ano ang mangyayari?

Matutulad sila sa ibang mga artista na nagpakasal tapos maya-maya lamang ay hihingi na naman ng annulment?

Kung hindi pa sila sigurado sa sarili nila, talagang hindi pa sila dapat magpakasal at kung hindi pa naman sila desididong pakasal hindi sila dapat na magsama.

Baka masundan pa ang anak nila, lalo lang lumaki ang responsibilidad na hindi pa naman sila tiyak kung talaga ngang mapapanindigan nila. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites