<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, January 27, 2008

Yasmien Kurdi latest news

NABISITA ni Yasmien Kurdi sa Dubai ang mga barkada niya noong siya’y estudyante sa Middle East. Umalis siya noong Jan. 13. Natuloy din ang pag-ab-road niya para makasama ang mga kababata sa Dubai. Bumalik lang siya last Thursday ng madaling araw. Kinabukasan, Jan. 25 ay 19th birthday niya.

Ayon kay Yasmien, halos ayaw na niyang bumalik sa Pilipinas dahil matagal na rin silang hindi nagkikita ng kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan na mga naka-base sa Dubai.

Pero, napilitan siya dahil sa taping niya ng Babangon Ako’t Dudurugin Kita kung saan muli silang magtatambal ng kanyang rumored suitor na si JC de Vera.

Pupunta rin siya sa Singapore sa Feb. 1 hanggang 3 pa-ra sa premiere ng Bahay Kubo roon.

After that, may nakatakda siyang concert on Feb. 19 sa Las Vegas, at isang siyudad sa California, USA. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites