<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, February 18, 2008

Dennis at Marky, naaksidente

Naaksidente si Dennis Trillo nu’ng Biyernes nang hapon kung saan tumilapon ito sa mountain bike.

Itong pagma-mountain bike pala ang isa sa kinahihiligan ngayon ng aktor. Nu’ng Biyernes, ay hindi niya napansin ang malaking bato na nabunggo niya kaya tumilapon siya. Gasgas sa magkabilang tuhod lang daw ang natamo niya kaya hindi raw ganun kadelikado.

Tumigil na muna siya sa pagbibisekleta dahil kailangan niya munang magpagaling ng mga galos sa katawan.

Si Marky Cielo ay naak­sidente rin nu’ng Sabado nang tanghali habang dina-drive ang kanyang Toyota Innova.

Malapit na siya sa GMA 7 nang patawid siya ng EDSA, may inaayos siyang mga nahulog na postcards at nakalimutan yata niyang nagda-drive siya, hindi niya napansin na malapit na siya sa isang van kaya nabunggo niya ito nang malakas.

Warak ang bandang harapan ng kotse ni Marky at nasira ang bandang likuran ng van na binangga niya.
Aminado si Marky na kasalanan niya kaya sinagot niya ang pagpapaa­yos ng binanggang van.
***[source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites