<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, February 20, 2008

Jennylyn Mercado at Patrick Garcia updates

Nakakaumay na ang isyu sa pagitan nina Jennylyn Mercado at Patrick Garcia.

Sa totoo lang, naiintindihan namin si Patrick kung bakit pati siya ay napapagod na rin sa media attention na ibinibigay sa isyung ito when in fact, sila mismo ni Jen ang unang dapat umayos ng gusot nila.

Nasabi na rin ni Jennylyn na hindi na sila nagkikita ni Patrick at wala na silang komunikasyon.

Pero pasa-saan ba't magtatagpo pa rin ang landas ng mga ito 'pag ipina-nganak na ang batang ipinagbubuntis ni Jen.

Ang tanong ng lahat, in love pa ba sila sa isa't isa? [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites