<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, February 28, 2008

Patrick Garcia, not ready to be a father

AYON kay Jennylyn Mercado, wala na talaga sila ng boyfriend niyang si Patrick Garcia.

In fact, kahit na nga inaalok sila ng educational plan ng ermat ni Patrick para sa kanyang magiging anak, parang nabale wala pa iyon.

Nauwi pa sa hindi maganda ang usapan ganoong sa palagay naman namin ay magandang hangarin iyon, dahil pinag-iisipan nila ang magiging kinabukasan ng bata bago pa man ito ipanganak.

Lumalabas na sumasama ang loob ni Jennylyn dahil wala nang panahon sa kanya si Patrick ngayon, at nagbigay pa raw iyon ng “no comment” na pahayag sa tv tungkol doon sa tsismis na baka hindi siya ang ama ng dinadala ni Jenneylyn.

Intindihin muna ninyo itong mabuti, ha. Maaaring sabihin ninyo na nasa tamang edad na si Patrick, pero ang isang bata na lumaki nang ganyan sa showbusiness at sabihin nating simula pagkabata ay pampered, at hindi naman talaga handa sa ganyang sitwasyon ay hindi ninyo maaasahang sumagot nang tama rin all the time.

Hindi naman siguro niya inaasahan na ihaharap sa kanya ang ganoong tanong, at ang bata sa showbusiness, basta hindi handa sa isasagot nila, natural lang iyong sagot na “no comment”. Iyon ang pinaka-convenient na sagot, eh.

Aminin na natin na maaaring umiiwas din si Patrick, dahil nasaktan din naman siya sa mga sinasabi ni Jennylyn sa tv laban sa kanya.

At saka kung natatandaan ninyo, kung hindi nga lang nagdalawang-isip din ang judge noong magpunta sila sa korte para magpakasal, eh, di sana ngayon ay problema na nila ang annulment dahil hindi pala sila magkakasundo talaga.

Sa ganyang sitwasyon talagang play safe muna ang lalaki.

Palagay namin, ang mga nagiging aksyon ngayon ni Patrick ay natural lang. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites