<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, February 29, 2008

Pinoy Idol latest

NANOOD kami sa grand audition ng Pinoy Idol na gina-nap sa SMX ng Mall of Asia last last Saturday. At aming nasaksihan kung gaano kahigpit or let’s say ‘kataray’ ang isa sa judges ng bagong TV reality ta-lent search ng GMA-7 na si Wyngard Tracy.

Napanood namin sa ‘very private’ audition room kung papaanong ‘binalatan’ ni Wyngard ang isa sa mga nag-audition sa Pinoy Idol, at masasabi naming halos ipahiya na niya ang mga naga-audition. ‘Yung isang babaing nag-audition ay naiyak pa nga sa matinding nerbiyos.

The brother nga of GMA’s Pinoy Popstar Kids champ na si Rita Iri-ngan, na nag-audition din, ay halos walang boses na lu-mabas sa bibig nang bumanat ito ng kanta dahil din mara-hil sa sobrang nerbiyos kay Wyngard.

Pero, ang two judges naman na sina Ogie Alcasid at Ida Henares ay napakababait. At kung sila lang marahil ang masusunod, halos lahat ng naga-audition ay kanilang tatanggapin.

We also felt the tension at nerbiyos na naramdaman ng bawat nag-audition.

At masasabi naming ‘yun lang talagang confident sa kanilang looks and talent, na talaga namang mga potential Pinoy Idol, ang nakapasa sa panlasa at binotohan ng “yes” nina Wyngard, Ogie and Ida.

So, expect na matin-ding performances ang ipapakita sa manonood ng Pinoy Idol wannabes kapag nagharap-harap na sila sa ka-nilang matatawag na ‘final moment.’ [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites