<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, February 21, 2008

Regine sa Thailand mag-iisip kung lilipat sa Dos

LALONG lumikha ng ugong ang balitang paglipat ni Regine sa ABS-CBN nang umiyak siya sa programang SOP last Sunday.

Pero isang source ang nagsabi sa amin na kaya umiiyak si Regine sa SOP ay dahil undecided pa siya sa paglisan nito sa GMA 7, particularly sa SOP, dahil sa magandang ipinakita sa kanya ng Kapuso network. Diumano’y ang gumagambala kay Regine ngayon ay ang super gandang offer daw ng Dos. At dahil undecided pa rin si Regine, magbabakasyon muna raw ang pamilya nito sa Thailand .

So far, wala pang bagong programa si Regine sa GMA 7. Ang balita namin, ang Celebrity Duets nila ni Ogie Alcasid ay pagkatapos pa ng Pinoy Idols, na magsisimula pa sa April. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites