<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, February 18, 2008

Robin Padilla hubo’t hubad sa Joaquin Bordado

Mamaya na mapapanood ang eksenang tatakbo nang hubo’t hubad si Robin Padilla sa Joaquin Bordado, ito’y pagkatapos malipat sa kanya ang mga tattoo ni Jilco (Pen Medina) at muli siyang mabuhay.

Makikilala na siyang Joaquin Bordado at simula na ng kanyang misyon.

Hinihintay ang eksenang hubo’t hubad ang actor at dito masasagot kung double niya ’yun o siya talaga ang naghubo’t hubad, pero ’di ba, sinabi nitong ’di siya nagpapa-double?

Sa mga nagtatanong kung anong mga tattoo ang nasa katawan ni Robin, ito’y ang Aratu (rat), Orago (dragon), Kris (sword), Asaru (snake), Miguela (cherubin), Jihasu (jaguar), Lamina (eagle) at Warrior Girl Erenea (Kylie Padilla).

Ang mga tatoong ito ang tutulong kay Joaquin para masugpo ang kasamaan at magandang subaybayan kung paano sila gagamitin.

Isa sa mga inaabangan sa show ay ang eksena ng mag-amang Robin at Kylie at tiniyak na ng actor na marami pang ipakikitang stunts ang anak. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites