<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, February 21, 2008

‘Walang maaaring pumigil sa ‘yo Regine’

Isa sa mga narinig kong dahilan kung bakit iniisip mong lumipat sa kabilang istasyon ay ang kagus­tuhan mong mag-grow pa ang iyong career. I find this kind of reasoning quite untrue dahil pakiram­dam ko, napakaganda ng oportunidad na ibinigay sa iyo ng GMA 7 para ma-accomplish mo ito, Regine Velasquez. Hindi ka lamang isang concert artist sa SOP, sinubok na rin ng network ang talino mo sa paghu-host and you passed this with flying colors naman. Pagdating naman sa acting depart­ment, nasubukan mo na rin namang umarte sa isang isang serye. Kung kulang pa ito, ang kaila­ngan lamang siguro ay magsabi ka and what you require will be given to you. Ganyan ka kamahal ng network.

Mas hinangaan pa siguro kita kung sinabi mo na lamang na mas maganda ang offer sa iyo ng kabila, kung hindi man sa TF ay sa programa. Baka nga naman sabay-sabay kang ilalagay sa isang musical and acting shows, maiintindihan ko pa.

Of course, I’m taking sides dahil baka hindi lamang alam ng management ang gusto mo. In this case, dapat ipinaalam mo sa kanila. Kung hindi personally, puwede naman through your manager.

Malaki ka nang artista. Ang tanging magagawa mo na lamang ay i-maintain ito as long as you can. Kilala ka na rin as an actress, naipakita mo nang hindi ka pipitsugin.

In fairness, hindi ko makita yung sinasabi mong growth na mahahanap mo sa iyong paglipat. Pero, reyna ka ng kagustuhan mo. Walang maaring pumigil sa iyo. But you should have thought of a better alibi than what you’ve offered. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites