<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, March 17, 2008

Ciara Sotto did good in singing Lupang Hinirang

Natensyon ako nang kantahin ni Ciara Sotto ang Lupang Hinirang. Hindi ako natensyon sa thought na baka pumiyok siya porke mahusay na singer si Ciara.

Di ba’t ikinuwento nga ni Joey de Leon sa Startalk noong Sabado na tinulungan nila ni Vic Sotto sa pagpa-practice si Ciara.

Bakit ako natensyon? Na-tense ako sa hikaw na suot ni Ciara.

Literal na nagmumura ang diamond earrings ni Ciara na mukhang ipinahiram ng kanyang nanay na si Helen Gamboa.

Kung nahahablot lang mula sa TV ang hikaw na suot ni Ciara, siguradong hinablot ko na ‘yon!

Sure ako na proud na proud kay Ciara ang kanyang mga magulang dahil malinis at walang sabit ang pagkakakanta niya sa ating Pambansang Awit. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites