<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, March 25, 2008

Cristine Reyes, 1 million ang TF?

First day ngayon ng two-day shoot ng summer plug ng talents ng GMA Artists Center, pero hindi sasali si Cristine Reyes.

“Hindi po” ang sagot nito nang i-text namin at tanungin kung join siya sa mga kasama sa GMAAC.

Ano kaya ang gagawin ni Ida Henares kay Cristine, ire-reprimand o hahayaan na lang? Sabagay, sinasabi naman sa mga interview ni Cristine na wala na siyang kontrata sa GMAAC, na gusto na niyang lumipat sa ABS-CBN at gusto niyang gawin ang Eva Fonda, 16.

Incidentally, natsika sa amin na present si Cristine sa audition ng makakapareha niya sa Eva Fonda, 16. Kailangang nasa audition siya para makita kung kanino siya babagay. Ibig sabihin, malapit na ang taping nito.

May intriga pa kay Cristine: Tinanggap daw nitong maging endorser ng Belo Medical Group kahit una nang kausap ang Faces and Curves.Ang mali lang sa Faces & Curves, verbal ang kanilang usapan, hindi agad siya pinapirma ng kontrata, kaya nang dumating ang offer ng Belo, tinanggap nito.

Tila P1 million daw ang talent fee ni Cristine as Belo endorser. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites