<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, March 01, 2008

Iwa Moto ayaw patulan si Sachie Sanders

Ayaw nang patulan ni Iwa Moto ang bintang ng Viva Hotbabe na si Sachie Sanders na inagaw niya ang boyfriend nito.

Bago nagsalita si Sachie, kinausap na si Iwa kasama ang boyfriend nitong si Mickey ng isa sa mga handler ng young actress tungkol sa kanilang relasyon.

Pinagsabihan silang bawas-bawasan ang pag­labas na magkasama sila at baka hindi ito maka­tulong kay Iwa. Binalaan silang baka mapahamak ang young actress sakaling may eskandalo na namang kasasangkutan gaya nu’ng nangyari sa dating boyfriend ni Iwa na may sex video.

Nabanggit pa raw nitong Mickey na ginugulo na raw si Iwa ng da­ting girlfriend niya na miyem­bro ng Viva Hotbabes. Heto na nga ang nangyari at nasasangkot na naman sa gulo si Iwa.

Pinutakti na ng mga reporter si Iwa para maku­nan ng sagot tungkol sa mga pinagsasabi ni Sachie, pero tumanggi itong magbigay ng pahayag.
Mas mabuting huwag na lang daw patulan para hindi na lumaki dahil hindi ito nakatutulong kay Iwa. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso Home



Technology Blogs - Blog Top Sites