<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, March 30, 2008

Iwa Moto dinala sa ospital

NASOBRAHAN daw sa pagtatrabaho si Iwa Moto dahil sa sunud-sunod na taping ng Joaquin Bordado at Nuts Entertainment kaya dinala ulit siya sa ospital dahil naman sa kanyang pag-ubo na hindi matigil-tigil.

Last Wednesday night, nasabi niya sa dressing room ng Kung Ako Ikaw na: “Kung hindi naagapan ang ubo ko ay mauuwi ‘yun sa hika. Gusto sana ng doctor kong si Dr. Ang ng St. Lukes na i-confine ako, hindi lang ako pumayag. So, sa bahay na lang ako nag-rest.”

Guest co-host si Iwa sa KAI na at siya ang nag-abot ng P100,000 cash sa nanalong si Polo Ravales na na-ging paborito ni Bisor at tumanggap ng pinakamara-ming text votes.

Kasamang celebrity guests sa episode na ‘yun ng Kung Ako Ikaw sina Epi Quizon at Tyrone Perez. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites