<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, March 12, 2008

Jolo Revilla updates

Bukod sa taping ng sinenobelang Kaputol ng Isang Awit ay abala ngayon si Jolo Revilla sa Bacoor, Cavite kung saan siya ang head officer ng Youth Development sa naturang lalawigan.

Sa Linggo ay pormal na ilu-launch nito ang isa sa sinimulang proyekto na Alternative Learning System sa tulong na rin ng SK at ng DepEd.

Mas pursigido ngayon si Jolo dahil kahit paano ay nakatutulong si Lovi Poe sa activities niya sa Bacoor.

Medyo dumadaan daw ngayon sa pagsubok ang relasyon nila ni Lovi dahil naghihigpit ang mommy ng huli.

Tanggap naman daw ito ni Jolo dahil naiintindihan daw niya ang nara­ramdaman ng mommy ni Lovi.

Lalo nga raw siyang na-challenge na magpa­kaseryoso kay Lovi para mapatunayan sa mommy nito na tapat siya at hindi paglalaruan ang young actress. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites