<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, March 30, 2008

Katrina Halili photo for coffee table book, super sexy

PINAG-UUSAPAN na ang latest photo shoot ni Katrina Halili sa Boracay last Tuesday na gagamitin niya sa sariling coffee table book.

Dahil nakabakasyon nang husto si Katrina bago mag-shoot, super-sexy at ang ganda ng kanyang aura, sabi ng source namin na nakakita ng kanyang photos.

Anyway, kamakailan ay pormal nang inilunsad ng kumpanya ang 2-time Philippines FHM’s sexiest cover girl na si Katrina Halili bilang pinakabagong Olive-C endorser. Dahil sa Olive-C soap ay lalong naging maganda ang skin ni Kat.

Sa ngayon ay isa sa pinaka-in-demand na aktres ng GMA-7 si Katrina at paboritong laman ng mga magazine at billboards at patuloy pang lumalago ang karir dahil sa sipag, tiyaga, determinasyon at likas na talino. Hindi nagkamali ang Psalmstre sa pagpili sa dalaga bilang bagong endorser dahil ang mga katangi-ang taglay niya ay sumasa-lamin sa kung ano dapat ang isang certified Olive-C girl.

“Simple ngunit may pagpapahalaga sa pagka-karoon ng kaaya-ayang personalidad, pisikal man o panloob”. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites