<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, March 02, 2008

Marian Rivera, panay ang swimming

Kung si Direk Joyce Bernal ang director ng super-hit TV series na Marimar na pinagbibidahan nina Marian Rivera at Dingdong Dantes, sila ring tatlo ang muling magkakasama sa Dyesebel. Kilala si Direk Joyce sa pagiging box office director sa pelikula na kanya ring pinatunayan sa telebisyon sa pamamagitan ng Marimar.

Samantala, bilang paghahanda, panay na ang swimming lessons ni Marian dahil maraming underwater scenes ang gagawin niya. Maging si Dingdong ay nagpapa-seksi nang husto sa kanyang katawan dahil maraming eksena ang ipapakita ang kanyang katawan.

Umaasa rin si Dingdong na matutuloy ang team-up nila ni Marian sa pelikula isa sa mga araw na ito. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites