<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, March 27, 2008

Marian Rivera pangit ang ugali

How true ba ang chikang magaspang daw ang ugali ni Marian Rivera?

Actualy, matagal na naming naririnig ang tungkol sa chikang ito, na kesyo hindi totoong friendly ang aktres, at hindi nice sa mga kasamahan niyang artista.

Lately lang ay may isyung supladita raw talaga siya,huh?

Marami nang nagtatanong sa amin kung totoo bang ganito si Marian?

Well, hindi pa kasi naman siya nakikilala in person pero kung titingnan natin, mukha naman siyang sweet.

Pero gaya ng kasabihan, hindi lahat ay makilala natin sa isang tingin lang.

It takes time to get to know a person.

Nakakapanghinayang kung totoong ganoon nga si Marian.

Maganda siya at talented pa. May future, kumbaga.

Baguhan pa lang naman siya at dapat nga'y maging nice siya.

Sana ay mali ang mga chikang nakakarating sa amin. Naniniwala kaming kung hindi ka marunong makisama ay hindi ka magtatagal sa mundong ginagalawan mo. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites