<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, March 26, 2008

Mga kapatid sa ‘tunay’ na ama, type makilala si Marvin Agustin

Humihingi sa amin ng tulong ang nagke-claim na tunay na tita ni Marvin Agustin para mailapit namin siya sa kanyang pamangkin na ang tunay raw na pangalan ay “Alvin Salcedo,” pero “Cuyugan” ang nasa birth certificate nito, apelyido ng kinikilala nitong ama.

“’Yung kuya ko, ’yun ang totoong tatay ni Marvin, hindi ’yung nakulong na nakalaya. ’Yung kinikilala niyang tatay ngayon, tito niya ’yon, kasi, kapatid ’yon ng tunay niyang ina, na third wife ng kuya ko, pero patay na ’yung mommy na ’yon ni Marvin.

“’Yung kuya ko naman, may sakit sa puso, nasa Baguio siya ngayon kasama ’yung kuya ni Marvin doon.

“Kasi, ’yang si Marvin, maliit pa lang nu’ng mamatay ang nanay niya. Eh, dahil nga medyo babaero ang tatay niya, kaya ’yung kapatid ng nanay niya ang kumupkop sa kanya.

“Anim silang magkakapatid. Naghiwa-hiwalay sila.

Pang-apat si Marvin. Pero ’yung dalawang sumunod sa kanya, hindi namin alam kung nasa’n.”

Bakit gusto nilang makita at makausap si Marvin?

“Wala naman kaming balak na manghingi sa kanya or what. ’Yung mga kapatid niya, gusto siyang makausap at makilala lang.

“Kahit nga kung ayaw niyang naising makita ang kuya ko, okay lang. Ang gusto ng tatay niya, kahit sila-silang magkakapatid, magkakilala.

“Tahimik naman na sa Baguio si Kuya, eh. ’Yung mga kapatid lang ang gusto, mag-reunion sila!”

Hindi natin alam kung anong damdamin meron ngayon si Marvin, dahil siya naman ang nakaranas at nakaaalam ng buong kuwento.

Depende na sa kanya kung paano niya itong haharapin o tuluyan na niya itong dededmahin? [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites