<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, March 03, 2008

Mother ni Lovi Poe walang tiwala kay Jolo Revilla

HINDI pa rin matahimik ang nanay ni Lovi Poe na si Rowena Moran buhat nang ma-link ang anak kay Jolo Revilla.

Alam ba ninyo ang latest? Mismong ang ina ang naghahatid at sumusundo kay Lovi sa set ng Kaputol ng Isang Awit.

Kahit hanggang ngayon ay hindi pa inaamin ng dalawa na mag-on sila, matindi pa rin ang kaba ng ina na baka masubo sa isang relasyon ang anak nang wala sa panahon.

‘Di makuntento si Rowena na pasamahan sa tiyahin anak sa taping nito. Kaya naman kahit hatinggabi na ay nagda-drive si Rowena para lang sunduin sa taping si Lovi.

Sabi sa amin ng source, kapag hindi pa umuuwi si Lovi sa bahay nila after the taping ay ‘di makatulog si Rowena. Kaya minabuti na lang niyang personal na sunduin ang anak. Wala raw kasing tiwala kay Jolo Revilla si Rowena. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites