<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, March 26, 2008

Nakakahingal na Kamandag

Napangisi si Gulag dahil paparating na si Ampiba sa Ambugraw upang sumalakay. Laking gulat ni Pigo dahil hindi nito makuha ang atensyon ng halimaw, ang hindi nito alam na dugo ang magpapasunod dito. Nahabol na si Lily nila Elinor kasama ang mga police. Mahuhulog si Lily mula sa itaas ng building ng ospital at laking gulat ng mga ito na wala si Lily sa pinagbagsakan nito. Si Adlak pala ang nakakuha sa dalaga. Walang tigil ang labanan nina Lucero at Ditas laban kay Kamandag. Hindi nagawang patayin ni Ditas ang kapatid na si Vergel. Kung kaya’t galit na galit si Lucero kay Ditas. Laking gulat naman ni Ditas nang magising ito na nakatali. Ano ang pinaplano ni Lucero sa kanya?

Pupunta ng Ambugraw si Ragona para harapin ang halimaw na si Ampiba. Nakaramdam naman si Boyong na baka may masamang mangyari sa ina kaya’t susunod ito ng Ambu­graw. Iniligtas ni Kaman­dag si Lily mula sa kamay ni Adlak.

Alalang-alala si Vergel nang makita ang sugat ni Lily. Mahal na rin daw ni Vergel si Lily. Dinala na ni Vergel si Lily sa kanyang ina na si Alicia para ma­alagaan. Umiiyak nang umiiyak si Ditas dahil sa gi­nawa sa kanya ni Lucero na pangga­ga­hasa. Biglang darating si Abdon at kasama si Cathy. Laking gulat ng dalawa nang sila ay mag­kita. Babarilin ni Cathy si Ditas. Pupunta ng Am­bug­raw si Lucero dahil gusto nitong madag­dagan ang kapang­yari­han at alam nito na dun din nanggaling si Vergel sa Ambugraw.

Nakakahingal. Pero ito ang mga dapat aba­ngan sa Kamandag starring Richard Gutierrez. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites