<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, March 22, 2008

Richard Gutierrez pursigido kay KC Concepcion

Nakabalik na ng bansa si Richard Gutierrez kahapon.

Akala ko noong una ay hanggang Huwebes pa siya sa L.A., pero Lunes pa lang ay buma­lik na siya ng Pilipinas.

Paalis papuntang Japan si Richard para sa Grand Kapuso Fans Day sa Nagoyo at Tok­yo. Next week ay balik-taping siya para sa Kamandag.

May balitang kahit halos dalawang linggo si Richard sa Amerika ay araw-araw pa rin niyang pinadadalhan ng flowers si KC Concepcion.

Marami ang kinikilig sa balitang masugid ang panliligaw ni Richard kay KC. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites