<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, March 18, 2008

Rufa Mae Quinto conservative pa rin

Dahil baby maker ang role niya sa Manay Po 2: Overload, tinanong si Rufa Mae Quinto kung papayag ba siyang magka-anak sa lalaking hindi niya mahal o kaya magka-anak out of wedlock?

“Siyempre hindi. Kahit naman ako ganito, hindi ako papayag na magka-baby nang hindi kasal! Gusto kong ilagay ang sarili ko sa tama,” madiin niyang sabi.

Marami kasi ang nag-akala na dahil makikipag­kita siya sa sinasabing German/Mexican suitor niya sa HK, bilang bahagi ng kanyang much needed vacation, magsisilbi na rin itong advanced honeymoon nila.

“Walang ganitong plano. Hindi ako nag-iisa, may mga kaibigan akong kasama. Because we’re both busy kung kaya nagtatawagan lang kami pero hindi nagkikita. Hindi ko nga alam kung mapapanga­tawa­nan ko ang ganitong klase ng ligawan,” paliwanag niya.

May humingi ng kanyang reaksyon tungkol sa naging isyu kina Ruffa Gutierrez at Lani Mercado, nang dedmahin ni Lani si Ruffa nang akma siya nitong bebesohin sa isang party.

“Wala ako rito nang mangyari ito pero, isang araw na nag-iiyak sa akin si Ruffa pagkarating ko. Sinabi niyang hindi ang pagdededma sa kanya ang iniiyak niya kundi ang mga hindi magagandang salita na narinig niya. Kung ako yung dinedma okay lang, hindi naman kami close ni Lani pero, dapat respetuhan lang,” sabi niya.

Isang bagong negosyo na naman ang pi­nasok niya. Magkasosyo sila ni Pin Antonio ng Salon de Manila. Nag-i-import sila ng hair extensions. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites