<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, April 15, 2008

Fans bitin pa sa sexy billboard ni Dingdong Dantes

Bakit kaya parang ang dami-daming problema ngayon ng Kapuso network?

Pagkatapos ng sunud-sunod na paglalayas ng mga home grown talents ng GMA-7, naglayasan na rin ang ilan sa kanilang employees.

Ang sabi pa nga ng ilan sa amin, ‘yung mga bagong recruit daw, eh, multi-tasked ang responsibilities kaya talagang naloloka sila.

Ngayon naman, maraming GMA-7 talents ang nagko-complain sa bagong GMA-7 station ID.

Ano ba talaga ang nangyayari riyan sa GMA-7 compound, Ate Angel?
Kahit paano, eh, kilala naman namin si Mr. Jimmy Duavit at Atty. Gozon, at sigurado kaming may ginaga-wa na silang paraan para ma-tigil na ang exodus of talents and employees to channel 2 at pati na rin ang pagtatampo ng ilan sa inilabas na GMA-7 ID.

“Ang init-init na nga ng panahon,eh, ang init-init pa ng ambience sa loob ng GMA-7 office,” huling hirit pa ng kausap naming na taga-GMA din. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites