<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, April 28, 2008

Jennylyn Mercado updates

SA syuting ng GMA Artist Center image plug ay nakatsikahan namin si Jennylyn Mercado. Medyo payat siya at ‘di pa gaanong malaki ang tiyan.

Inamin niyang wala silang komunikasyon ni Patrick (Garcia) ngayon.

Paano kung ipanganak na niya ang kanilang “love child” at naisin ni Patrick na tuparin ang sinabing handa niya itong bigyan ng pangalan?

“I will cross the bridge when I get there. Bahala na po. Alam kong ituturo sa ’kin ni Lord kung ano ang dapat kong gawin,” ito ang kanyang sinabi.

Sanay naman daw siyang makibaka sa buhay. At handa rin niyang pangatawanan ang pagiging single parent.

Wala mang katiyakan na pagkapanganak niya’y tatanggap pa rin siya ng publiko, gagawin daw niya ang lahat para itaguyod ang magiging anak.

Napapanood na sa ere ang GMAAC image plug at marami ang humanga rito. Ibang klase si Direk Louie Ignacio. Kuntodo may helicopter pa sa eksena. At nabigyan niya ng pagkakataong masinagan ng camera ang mahigit 150 contract stars.

Sa presentation na ginawa sa SOP ay may pumuna na tila may pinaboran sa pagpapakilala sa mga artista.

We beg to disagree. Wala pong paboritismong naganap. Sa obserbasyon nami’y base sa ginawang production number ang line up.

Whatever, nais naming tapikin sa balikat si Direk Louie, Ms. Ida Henares, Ms. Lou Gopez, staff, crew and stars na kasali sa said image plug.

Fabulosa talaga, ito! [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites