<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, April 08, 2008

Jolina ‘di impressive sa Pinoy Idol

Kanino ko ba narinig na dapat panoorin si Jolina Magdangal bilang judge sa Pinoy Idol dahil ibang-iba siya? Marami raw viewers siyang gugulatin. Kaya nga tutok ako sa first telecast ng programa na ang ipinakita ay ang mga auditions lamang. Pero parang na-disappoint ako dahil ’di ko napanood iyong sinasabing ibang Jolina. Parang wala siyang sinabi kundi “It’s a no” or “It’s a yes.” Ah, baka naman sa susunod na linggo pa ang mas mabigat na Jolina.

Interesting ang mga ginanap na auditions although parang mga so-so lang iyong mga nag-audition. Baka naman hindi ipinakita yung mga magagaling, baka sa contest proper na lang. Kaya wait na lang ako. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites