<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, April 12, 2008

Manny Pacquiao wala nang panahon sa Pinoy Records

TUTUNGO ulit si Manny Pacquiao sa Las Vegas, U.S.A. para pumirma ng kontrata sa laban niya kay David Diaz ng Mexico para sa lighweight di-vision ng WBC championship. Aalis si Manny last week of April.

Kaya puspusan ang ta-ping niya ngayon ng Pinoy Records dahil hindi pa malaman kung kailan ang kanyang balik. Maaaring mag-training naman siya sa last week of June sa Las Vegas.

Sa Pinoy Records, masarap abangan ngayong Saturday ang celebrity challege ni-na Uma Khouny at Mel Martinez sa pag-slide na may har-ness.

Anyway, marami pang No.1 records ang tatalakayin ni Manny and co-host Chris Tiu.

Makikipagkarera si Marvin Matawaran kay Pluto, isang Greyhound dog. Kakai-bang karerahan ito ng tao at hayop sa Pinoy vs. Wild!

Maglalaban naman sa Slide for Life Challenge sina Uma Khouny at Mel Marti-nez.

Ang Bubog Queen na si Virga, walang takot na kakain ng basag na baso at bumbilya sa Todo Mo Na!

Kilalanin din ang kauna-unahang Pinay judge sa Nevada , si Judge Cheryl Moss. At pati na rin ang pinakamatandang sorbetero at sorbetes ma-ker.

Lahat ng pambihira at kahanga-hanga, pasok na pasok sa Pinoy Recodrs hosted by Manny Pacquiao and Chris Tiu ngayong Sabado. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites