<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, April 05, 2008

Nadine ayaw nang pumirma ng panibagong kontrata sa GMA-7

KAIBI-GANG matalik ni Nadine Samonte si Cristine Reyes ka-ya iniri-respeto niya ang desisyon nito na lumipat na sa ABS-CBN.

At tulad ni Cristine, hindi na rin daw siya pu-mirma sa renewal ng contract niya sa GMA-7, pero gusto pa rin daw niyang manatiling Kapuso, kasi rito na raw siya nagsimula at nagkaroon ng career.

Nalulungkot nga siya dahil pagkatapos ng Maging Akin Ka Lamang next month ay wala pa rin daw siyang ba-gong project sa Kapuso.

Ayon sa kanya kahit nag-lead na siya ay willing pa rin naman siyang tumanggap ng supporting roles dahil ang mahalaga sa kanya ay trabaho.

Pero kung kami naman ang Kapuso, it will be a shame kung hindi pa ni-la ituluy-tuloy ang pagbi-build up nila kay Nadine na may undisputed star quality naman at napakagaling umarte.

No wonder paborito rin siyang kunin for products endorsements tulad ng Active White na nabighani sa kanyang maputi at flawless skin kaya perfect siya para mag-endorse ng glutathione products ng Active White tulad Spa Milk Salt Scrubs at Gly-cerin Soaps na magpapaputi at magpapakinis ng inyong balat. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites