<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, April 07, 2008

Polo Ravales pikon ’pag si Jean ang topic

How true na pikon daw si Polo Ravales pagdating sa isyu sa kanila ni Jean Gar-cia?

Aayy, hindi naman sigu-ro ganoon ang aktor. Baka depende lang din kung paano ang hirit ng mga tao sa kan-ya, ‘di ba?

Madalas kasi ay may mga biro na akala natin ay wala lang, pero hindi natin alam na nakasasakit na pala tayo.

O, baka naman masyadong kinukulit ng ibang tao si Polo kung kaya’t hindi ma-iwasan ng aktor na maibi-yerna rin.

Sa pagkakakilala namin kay Polo, hindi siya ang tipong iritable.

Nagkita nga kami kailan lang sa opening ng Stoodio Bar (joint venture nila ito ni Joseph Bitangcol) at biniro namin siya.

Naku, nasaan na si Jean?

“Ikaw talaga,”sagot ni-yang nakangiti.

Naka-smile din lang ang madir ni Polo nang tanungin namin kung sino ang pinaka-type niya para sa anak.

Wika niya, kung sino raw ang mahal ni Polo, eh gusto na rin daw ni Mommy Eileen.

Pero, parang nahirapan si Mommy Eileen nang mu-ling tanungin ng ilan naming kaibigan sa panulat kung si-no kina Ara Mina, Alex de Rossi, Sunshine Dizon at Jean Garcia ang pinakamalapit sa kanya.

Napagiti na lang ulit si Mommy. Talagang smile na lang siya.

Bigla naming naalaala na naging malapit kay Mommy Eileen si Sunshine kasi family friends sila. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites