<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, April 25, 2008

Richard Gomez at Lucy Torres 10th wedding year na

Magdiriwang ng 10th wedding anniversary sina Richard Gomez at Lucy Torres. At ang kanilang re­newal of vows ang highlight ng The Sweet Life ng Q-11 ngayon (Biyernes)!

Mula sa lugar kung saan nag-propose si Richard kay Lucy hang­­gang sa mga litrato nila sa unang com­mercial na ka­nilang pinagsa­mahan, ipa­pakita ng The Sweet Life!

Hindi naman pahu­huli ang kanilang anak na si Juliana dahil me­ron siyang surprise gift na personal pa niyang ginawa. Makakasama rin nila ang mom­my ni Lucy na nanggaling pa ng Ormoc.Tiyak na aa­bangan din ang never-before-told secrets ng mag-asawa na ilalabas ng kanilang mga matatalik na mga kaibigan at kamag-anak.

Makakasama rin ng mag-asawa ang isa pang showbiz couple na nagse-celebrate rin ng kanilang 10th wedding anniversary – sina Ariel Rivera at Gelli de Belen!

Abangan lahat nang ito ngayong gabi at 6 sa The Sweet Life ng QTV. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites