<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, April 10, 2008

Richard Gutierrez, may matinding pagsubok!

Hirap ang kalooban at puno ng pagsubok ang mga araw na pinagdaraanan ngayon ni Richard Gutierrez, lalo na at iisa lamang ang hangad niya ngayon: Isalba ang kapatid.

Dahil sa pagmamahal sa kapatid, handang talikuran ni Richard ang lahat mapatawad lamang siya ni Ditas (Ehra Madrigal), ang kapatid na naging halimaw at matagal ring nawalay sa kanya sa nangungunang telefantasya sa telebisyon, ang Kamandag.

Matatandaang dahil kay Vergel (Richard), nasalinan ng dugo ng ahas si Ditas at sa galit ng dalaga, gusto niyang maghiganti sa mga taong nang-api sa kanya. Sa maling paraan ginagamit ni Ditas ang kapangyarihan. Noong una, labag sa kalooban ng dalaga ang ipinagagawa sa kanya, pero ’di naglaon, naghihiganti na siya sa mga taong nang-api sa kanya.

Hindi madali ang kinakaharap ni Vergel dahil para malinis ang dugo ng isang kalahating Ambog, kailangan nitong magsakripisyo. Ang posibleng kapalit ng hinihiling na lunas para sa kapatid ay ang pagkawala ng pagiging Kamandag niya.

Kailangang mapatay ni Vergel ang gintong usa sa gubat Yubaba sa Ambugraw na siyang gamot ni Ditas. Pero pagdating pa lang doon, umaatikabong laban na ang haharapin niya nang masagupa ang higanteng Cyclops.

Sa gubat makikita ni Vergel ang hinahanap na gintong usa, papatayin niya na sana ito, pero makikita na ito’y may anak. Tuluyan kaya ni Vergel ang gintong usa? Magamot kaya si Ditas? Tuluyan na bang mawawala si Kamandag?

Samantala, lalong lumakas si Talim (Mark Anthony Fernandez) sa bagong kapangyarihan matapos inumin ang dugo ng ahas na si Isisir. Marami nang ahas sa mga kamay nito.

Tuluyan na kayang maging magkaibigan sina Elinor (Alessandra de Rossi) at Lily (Maxene Magalona) matapos iligtas ng huli ang una? Huwag palampasin ang tumitinding mga eksena sa nalalapit na pagtatapos ng Kamandag sa GMA Telebabad. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites