<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, April 22, 2008

Ricky Lo Exclusives with Kris Aquino and Marian Rivera

Dalawang mabibigat na artista ang magkakaroon ng malalim na tala­kayan ngayong gabi sa Q-11’s The Ricky Lo Exclusives bilang es­pes­yal na handog sa respetadong show­biz journalist na si Ricky Lo na nag­diriwang ng kaniyang birthday – sina Kris Aquino at Marian Rivera!

Mapapanood ang totoong dam­da­min ni Kris tungkol sa maraming is­sues na nagdaan sa kanya nitong na­ka­raang buwan lang, kabilang na ang miscarriage niya at pagkakasakit ng ina.

Magsasalita rin siya tungkol sa pag­­­sasama nila ng asawang si James Yap at ang birthday ng ka­nilang anak na ginanap kailan lang.

Siyempre, malaman din at mabigat ang mga saloobin ni Marian, na iku­kwento niya kay Ricky ngayong 8:30 ng gabi, lalo’t mapapanood na ang inaabangang Dyesebel. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites