<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, April 02, 2008

Sexbomb malalagasan na naman ng member

Totoo kaya ang tsismis na malalagasan na naman ng isang angel ang Sex Bomb dancers?

May offer daw kasi ang retired British pilot na father ni Sexbomb Louise Bolton na papuntahin siya sa London at du’n na manirahan.

Produkto ng broken family si Louise at ang lola niya ang nakagisnan niyang ina dahil five years old pa lang siya nang iniwan siya ng kanyang mommy patungong Hong Kong.

May kontrata si Louise sa Focus Entertainment hanggang year 2009 kaya hindi namin alam kung ano ang mangyayari kung sakali.

Pero kung kami ang tatanungin, ‘wag dapat palagpasin ni Louise ang opportunity na binibigay sa kanya ng Focus Entertainment sa Daisy Siete.

Kontrabida ang kanyang role noon sa Uling-ling at isang character role naman ang ginagampanan niya ngayon sa Prince Charming and the Seven Maids.

Kung sakali, hindi niya makukuha ang ganitong opportunity sa London , sa true lang.

‘Wag sana siyang gumaya sa dating taga-Sex Bomb na may mala-kristal na skin sa kinang na sina-sabing walang utang na loob at bigla na lang lumayas. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites