<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, April 11, 2008

Sheryl Cruz gustong bumalik sa Siyete

May isa kaming source na nagsabi sa amin, mukhang lumalapit daw at ulit sa GMA 7 si Sheryl Cruz at humihingi ng panibagong project. Maganda na sana ang tayo ni-ya noon sa Channel 7, nabibigyan naman siya ng trabaho. Kaso lang, hindi siya nakuntento at nang alukin siya ng ABS-CBN, nag-mamadali siyang lumipat.

Dahil wala naman siyang kontrata, okey lang iyon sa Channel 7. Nagkataon namang hindi naging maganda ang paglipat niya sa Channel 2 kaya gusto niyang bumalik.

After all, kung si Arnell Ignacio nga naman ay ti-nanggap ulit, eh, bakit naman hindi siya?

Ang problema rin kasi kay Sheryl, dumating iyong point na ang pakiramdam ni-ya ay maliliit na roles ang ibi-nibigay sa kanya.

Hindi nga siguro siya sa-nay sa ganoon kasi dati siya ang bida.

Pero noon pa ‘yon. Kaikaiba na ang sitwasyon niya ngayon.

Ewan kung makakabalik nga sa Channel 7 si Sheryl.

Well, sana naman. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites