<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, April 01, 2008

Suporta ni Mark Herras kay Jen binibigyan ng malisya

Naniniwala kaming wa-lang masamang intensyon si Mark Herras, lalo na sa sinabi niyang kahit na sa panganganak ng dati niyang girlfriend na si Jennelyn Mercado, kung may maitutulong siya, ay ga-gawin niya.

Sa palagay namin ay nag-mamagandang loob lang siya dahil dati nga niyang ka-love team si Jennylyn at naging syota rin niya ito.

Siguro kung magkaibigan lang sila, o dati lang silang magka-love team at walang naging relasyon ay mas okey kung magpakita ng concern si Mark sa aktres. Kaso, na-ging nagkaroon sila ng relas-yon, eh. Nabibigyan ng ma-lisya ang kanyang ginagawa kahit malinis ang kanyang intensyon.

Kung talagang may sim-patiya pa rin siya kay Jen, na hindi naman si-guro maiaalis dahil may pinagsamahan nga sila, mas maganda kung personal na lang silang mag-uusap at mag-alok siya ng tulong kesa sa lumalabas pa sa media ang mga bagay na iyan.

Hindi maganda ang ganyan lalo na para kay Patrick Garcia na siyang talagang naka-buntis kay Jennelyn. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites